Условия оказания услуг

ДОГОВІР

про надання освітніх послуг

 

Фізична особа-підприємець Комарова Анжеліка Вячеславівна, дата запису: 09.10.2020, номер запису: 2001030000000110235 (надалі – Виконавець) та Замовник, уклали цей договір про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець бере на себе зобов'язання за рахунок коштів Замовника надати послугу із здійснення навчання, що полягає у переданні теоретичних знань, практичних умінь та навичок із пошиття одягу (надалі – освітня послуга).

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛУГИ

2.1. Освітня послуга надається у період, який визначається за розкладом групи: початком є перше заняття за, а закінченням – останнє заняття за розкладом групи.

2.2. Одне заняття основного курсу триває від 3 (трьох) до 6 (шести) годин, в залежності від обраної Замовником групи. Заняття проводяться від 1 (один), 2 (два) або 3 (три) рази на тиждень відповідно до розкладу обраної Замовником групи. Заняття починаються згідно з розкладом, про що Виконавець додатково повідомляє Замовнику за телефоном, або повідомленням в соціальних мережах чи в месенджерах.

2.3. Освітня послуга надається відповідно до обраної Замовником Програми навчання. 

2.4. Освітня послуга, що надається Виконавцем не обумовлена одержанням будь-якого державного освітньо-кваліфікаційного рівня.

3. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА ВИКОНАВЦЯ

3.1. Виконавець зобов’язаний:

3.1.1. Якісно надати Замовнику освітню послугу. 

3.1.2. Своєчасно, згідно з обраними Розкладом та Програмою навчання, проводити заняття. Надавати робочу студію та залучати викладача.

3.1.3. Формувати учбові групи у складі не більше 6 слухачів на основних заняттях. Забезпечити дотримання прав учасників навчального процесу відповідно до діючого законодавства України. 

3.1.4. Інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги, її якості та змісту, про права і обов'язки сторін під час надання та отримання таких послуг. 

3.1.5. Під час навчального процесу Виконавець зобов’язаний використовувати обладнання належної якості.

3.1.6. У разі дострокового припинення дії Договору з вини Виконавця – повернути частину коштів, що були внесені Замовником як попередня плата за надання освітньої послуги. 

3.2. Виконавець має право:

3.2.1. Надати освітню послугу достроково, попередньо узгодивши виконання послуги із Замовником.

3.2.2. Змінювати час або дні навчання за попередньою згодою Замовника.

3.2.3. На період надання освітньої послуги змінювати викладача без попередження Замовника, якщо не змінюється Програма навчання або час та дні навчання.

3.2.4. Припинити надання освітньої послуги Замовнику в разі порушення ним умов Договору, в тому числі не внесення плати за освітню послугу. Відновлення надання освітньої послуги здійснюється після повного усунення порушень.

3.2.5. У будь-який момент відмовити Замовнику у наданні освітньої послуги особі, якщо поведінка цієї особи під час проведення занять не дає змоги викладачу належно виконувати свої обов’язки, а слухачам ефективно сприймати інформацію. В даному випадку грошові кошти, які були оплачені Замовником за надання освітньої послуги не повертаються.

3.2.6. Розірвати Договір із Замовником без компенсації:

- у разі форс-мажорних обставин;

- у разі наявності у Замовника перед Виконавцем заборгованості за надані послуги;

- у разі появи Замовника на заняттях у нетверезому стані, грубої неадекватної поведінки, вживання нецензурної лексики, тощо, що засвідчуються актом за підписом викладача та свідків;

у разі систематичного (три рази і більше) відсутності на заняттях.

3.2.7. Проводити фото- та відео-зйомку під час проведення занять. Використовувати фотографічні зображення та відеозаписи за участю Замовника при створенні рекламних та інформаційних матеріалів.

3.2.8. Вимагати компенсацію в разі пошкодження з вини Замовника обладнання або його комплектуючих, яке використовується під час навчання. Розмір компенсації визначається відповідно до вартості ремонту обладнання або вартості пошкоджених комплектуючих.

3.2.9. Надати Замовникові Набір інструментів для шиття за 1 (одну) грн. В разі дострокової відмови Замовника від Договору, Виконавець має право компенсувати вартість Набору інструментів для шиття в розмірі 450 (чотириста п’ятдесят) грн. 00 коп.

3.2.10. Виконавець має право надавати Замовникові додаткові знижки. В разі дострокової відмови Замовника від Договору, Виконавець має право позбавити Замовника знижок, будь-яких інших програм лояльності, в тому числі позбавити можливості користування освітніми відео-матеріалами.

4. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА ЗАМОВНИКА

4.1. Замовник зобов’язаний:

4.1.1. Своєчасно здійснити оплату за освітню послугу в розмірах та у строки, що встановлені цим договором. 

4.1.2. Дотримуватися правил техніки безпеки при роботі із обладнанням, розташованим на студії.

4.1.3. Забезпечити дотримання правил поведінки щодо заборони розпивання спиртних напоїв та паління на території студії.

4.1.4. В разі пошкодження з вини Замовника обладнання або його комплектуючих, яке використовується під час навчання, здійснити компенсацію вартості ремонту обладнання або вартості пошкоджених комплектуючих.

4.1.5. В разі відмови від отримання освітньої послуги письмово попередити Виконавця.

4.2. Замовник має право:

4.2.1. Замовник має право здійснювати контроль за відповідністю обсягу і якості наданої освітньої послуги, не втручаючись при цьому в оперативно-господарську діяльність Виконавця.

4.2.2. Змінювати час або дні навчання із попереднім узгодженням з ВиконавцемТакі зміну можуть бути прийняті у випадку можливості у Виконавця забезпечити надання освітньої послуги з урахуванням таких змін.

4.2.3. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, режим його роботи та перелік послуг, які надаються.

4.2.4. По закінченню основного курсу продовжити навчання за іншими програмами із обов’язковим укладенням нового договору. 

4.2.5. Замовник має право достроково розірвати цей Договір, письмово повідомивши про це Виконавця.

4.2.6. Замовник має право відпрацювати пропущені заняття в інших групах свого викладача. В разі якщо Замовник прийшов із запізненням або пішов із заняття раніше, цей час не зараховується на відпрацювання. Якщо Сторони не домовились про інше.

4.2.7. Замовник має право на знижки при проходженні наступних освітніх програм Виконавця.

5. ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

5.1. Розмір плати встановлюється за весь строк надання освітньої послуги і не може змінюватись.

5.2. Загальна вартість освітньої послуги включає:

- попередню плату, внесену Замовником при записі в групу в якості підтвердження його участі.

- основну вартість курсу, за вирахуванням внесеної попередньої оплати.

5.3. Оплата за освітні послуги здійснюється у формі попередньої оплати.

5.4. Оплата Замовником освітньої послуги може здійснюватися щомісячними платежами Виконавець і Замовник домовилися, що в цілях цього договору, місяцем вважається 4 (чотири) календарні тижні.

5.5. Усі розрахунки за цим договором здійснюються тільки в національній валюті України.

5.6. В разі відмови Замовника від проходження курс грошові кошти, грошові кошти, внесені як оплата за навчання, підлягають поверненню за вирахуванням фактично наданих Виконавцем годин навчання та за вирахуванням компенсації за Набір інструментів для шиття в розмірі 450 (чотириста п’ятдесят) грн. 00 коп.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. 

6.2. У випаду пропуску значної кількості (три і більше) занять, що не дозволяє забезпечити Виконавцем належне виконання своїх обов’язків, перенесення занять не відбувається.

6.3. Сторона, яка зазнала збитків від невиконання або неналежного виконання іншою Стороною зобов'язань за Договором, має право вимагати відшкодування завданих їй збитків, компенсації подарункового набору

Виконавець має право не повертати попередню оплату Замовника.

6.4. За несвоєчасне внесення плати за надання освітніх послуг Замовник сплачує Виконавцю неустойку (штраф, пеню) у розмірі подвійної облікової ставку НБУ за кожен день прострочення. 

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторона звільняється від відповідальності за невиконання умов Договору, якщо таке порушення є наслідком обставин непереборної сили, які настали після укладення Договору незалежно від волі Сторони (далі - Форс-мажор).

7.2. Форс-мажорними є обставини, які навіть сумлінна Сторона не могла передбачити і запобігти (наприклад: воєнні дії, техногенні катастрофи, землетруси, повені, пожежі, інші стихійні лиха або події надзвичайного характеру). 

7.3. Сторона, що постраждала від форс-мажорних обставин, повинна негайно (до 2 днів) повідомити іншу Сторону про виникнення, характер і можливий строк дії таких обставин. 

7.4. Форс-мажорні обставини підтверджуються довідкою Торгово-промислової палати України (її регіональними відділеннями).

8. ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

8.1. Спори, що виникають в ході дії цього Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів. 

8.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, а також у випадку, якщо одна зі Сторін ухиляється від проведення переговорів він вирішується в судовому порядку за підсудністю такого спору в порядку, визначеному чинним законодавством України. 

9. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Дія договору припиняється:

- за згодою сторін;

- якщо виконання стороною договору своїх зобов'язань є неможливим у зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені договором щодо освітньої послуги, і будь-яка із сторін не погоджується про внесення змін до договору;

- у разі ліквідації юридичної особи - Замовника або Виконавця, якщо не визначена юридична особа, що є правонаступником ліквідованої сторони;

- за рішенням суду в разі систематичного порушення або невиконання умов договору. 

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ ПОЛЖЕННЯ

9.1. Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до дати останнього заняття, визначеного Розкладом обраної групи.

9.2. Цей договір складено у двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

9.3. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору. 

Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

9.4. Повідомлення за Договором допускаються шляхом надсилання факсимільних повідомлень, листів або електронних листів.

9.5. При внесенні попередньої оплати за навчання Замовник надає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та фактично підтверджує згоду на умови цього договору

10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН:

Фізична особа-підприємець Комарова Анжеліка Вячеславівна

Дата запису про реєстрацію: 09.10.2020, номер запису: 2001030000000110235

РНОКПП 3147613466

Юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Фортечна, 4-А, офіс 25.

IBAN UA603133990000026003020201834 в ЗАПОРIЗЬКЕ РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК»


Правила студии Школы шитья PINS


1. Необходимо соблюдать технику безопасности при работе со швейным оборудованием.

Преподаватель ознакомит Вас с основными правилами техники безопасности.

Также, дополнительно напоминаем, что швейное оборудование имеет вращающиеся детали и во избежание накрутки волос – длинные волосы необходимо собирать под резинку.

Замену лапок и игл на швейных машинах – проводим только в выключенном состоянии (кнопку выключателя перевести в положение «0»).

Когда встаем из-за машины – выключаем ее. Так как машины имеют напольные педали, Вы или Ваш коллега могут их случайно задеть.

Когда Вы прекращаете на время работу с техникой, снимайте ногу с педали машины.

Пальцы под иглы не заводите.


2. Чай/кофе/воду в стаканах запрещено ставить на раскройный стол или столы с оборудованием.

В конце занятия необходимо вылить недопитые чай/кофе/воды и выбросить стаканчики.


3. В конце занятия необходимо привести в порядок свое рабочее место:

- выключить технику (кнопку выключателя перевести в положение «0»);

- в случае использование специализированных лапок и игл – установить стандартную лапку или иглу;

- собрать булавки и иглы с рабочего места;

- убрать со стола нитки и обрезки ткани (в урну).


4. На студии Вы можете пользоваться нашими нитками – в этом случае, конце курса необходимо оставить одну Вашу катушку (цвет по Вашему усмотрению) на студии.


5. Мы предоставляем в пользование ножницы, иглы, булавки, линейки, сантиметровые ленты, вспарыватели и др. Относитесь бережно к нашим инструментам, не роняйте портновские ножницы, собирайте булавки в булавочницу.


6. В случае если у Вас сломалась игла в машине или Вы слышите посторонний стук – немедленно остановите работу и сообщите преподавателю.


7. Для решения организационных вопросов мы создаем группу в Вайбере. Также, в группе Вы можете задать вопрос преподавателю, по возможности она напишет Вам ответ, когда не будет занята текущей работой.


8. Необходимо предупреждать заранее об отсутствии на занятии. Для отработки пропущенного занятия Вам нужно написать в группу в Вайбере о том, что Вы готовы отработать пропущенное занятие и дождаться ответа администратора (она пришлет Вам ответ в группе или свяжется по телефону).


9. При пользовании санузлом просим соблюдать чистоту.